Algemeen voorwaarden

De geschillencommissie

0

Algemene voorwaarden                                                    

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen “Faria’s Foot Care” en een cliënt waarop “Faria’s Foot Care”  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Faria’s Foot Care” zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. “Faria’s Foot Care” zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan  “Faria’s Foot Care” melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  “Faria’s Foot Care” het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag “Faria’s Foot Care”  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. “Faria’s Foot Care” moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betalingen
Faria’s Foot Care”  vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. “Faria’s Foot Care” vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen.

5. Personeel in de praktijk
“Faria’s Foot Care” heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien “Faria’s Foot Care” dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van  “Faria’s Foot Care” niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door  “Faria’s Foot Care”

6. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet “Faria’s Foot Care” vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan “Faria’s Foot Care” aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  “Faria’s Foot Care” neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. “Faria’s Foot Care” behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. “Faria’s Foot Care” zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Faria’s Foot Care” is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak “Faria’s Foot Care” verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8.Aansprakelijkheid
Faria’s Foot Care” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat “Faria’s Foot Care”  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.“Faria’s Foot Care” is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie
“Faria’s Foot Care” geeft de cliënt een week (5 werkdagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
 De cliënt andere producten dan de door “Faria’s Foot Care”  geadviseerde heeft gebruikt.
 De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
 De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
 De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal
“Faria’s Foot Care” heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. “Faria’s Foot Care” meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan “Faria’s Foot Care”. “Faria’s Foot Care” moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal “Faria’s Foot Care” de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien “Faria’s Foot Care” en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft “Faria’s Foot Care” het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen “Faria’s Foot Care” en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.